Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. Mans: Schilder- en Renovatietechniek Mans, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12060023.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon in wier opdracht goederen en/of diensten worden geleverd. Hieronder tevens begrepen diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n).
 3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Mans en Opdrachtgever al dan niet digitaal gesloten.
 4. De zaken: zowel het gekochte als het gehuurde.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en andere aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Mans, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 6. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mans, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 7. Toepassing van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12060023. Alle voorgaande versies komen hierbij te vervallen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming (huur)overeenkomst

 1. De door Mans uitgebrachte offertes en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
 2. De door Mans gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de prijswijziging een verhoging van meer dan 10% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen acht dagen na aankondiging van de prijsverhoging door Mans te ontbinden.
 4. Een overeenkomst komt tot stand indien door Mans een (digitale) orderbevestiging wordt verzonden dan wel een huurovereenkomst door Mans wordt ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
 5. Indien de aanvaarding, op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Mans daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mans anders aangeeft.
 6. Mans kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mans niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 3 – De uitvoering van de (digitale)(huur)overeenkomst

 1. Geringe afwijkingen van de overeenkomst door Mans zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Opdrachtgever vóór totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor hem essentiële vereisten en voor zover de door Mans te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
 2. Slechts indien de Opdrachtgever aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de overeenkomst dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. Mans is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
 3. Mans is gerechtigd, ter nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, (gelijksoortige) zaken bij een derde in te huren.
 4. Een overeenkomst gesloten via de webshop van Mans, verfsma.nl, komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de door Mans via www.verfsma.nl gedane aanbieding. De aanvaarding is een feit op het moment dat de Opdrachtgever een bestelling via de op de website van Mans aangegeven wijze heeft geplaatst.
 5. Mans zal bij de uitvoering van de digitaal door de Opdrachtgever gedane bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 6. Indien de bezorging niet mogelijk is door bijvoorbeeld tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen een maand nadat de bestelling bij Mans is geplaatst bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 4 – Huurperiode

 1. Onder huurperiode wordt verstaan: de duur van de huurovereenkomst die Opdrachtgever met Mans is overeengekomen.
 2. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek: indien Opdrachtgever het gehuurde op een overeengekomen locatie komt ophalen: het tijdstip waarop het gehuurde door Mans aan Opdrachtgever wordt overhandigd of indien Mans de aflevering van het gehuurde verzorgt: het tijdstip waarop het gehuurde op de overeengekomen locatie door Mans al dan niet middels een derde ter beschikking wordt gesteld.
 3. De huurperiode eindigt op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek: indien Opdrachtgever het gehuurde op een overeengekomen locatie retourneert: het tijdstip waarop het gehuurde door Opdrachtgever aan Mans wordt overhandigd of indien Mans het ophalen van het gehuurde verzorgt: het tijdstip waarop het gehuurde op de overeengekomen locatie door Mans al dan niet middels een derde wordt opgehaald.
 4. Indien Opdrachtgever het gehuurde niet afneemt bij aanvang van de huurperiode zoals bepaald in lid 2, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de huurprijs.
 5. Opdrachtgever kan tot veertien dagen voor aanvang van de huurperiode zoals bepaald in lid 2 de overeenkomst kosteloos annuleren. Indien Opdrachtgever de overeenkomst na genoemde periode wenst te annuleren, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de huurprijs.
 6. De huurperiode mag voorafgaand aan het bepaalde in lid 3 zowel in schrift als digitaal door Opdrachtgever worden verlengd.
 7. Aan het einde van de huurperiode heeft Opdrachtgever een teruggaveplicht.

Artikel 5 – Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op het factuuradres van Opdrachtgever dat het laatst aan Mans kenbaar is gemaakt. De zaken worden geacht aan Opdrachtgever te zijn geleverd op het moment waarop de zaken feitelijk aan Opdrachtgever in bezit zijn gegeven. Vanaf dat moment gaat het risico over op Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of ter hand worden gesteld.
 3. De door Mans opgegeven levertijd is bij benadering en betreft derhalve nimmer een fatale termijn. Mans is na overschrijding van de bedoelde termijn slechts in verzuim indien Mans van Opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan.
 4. Bij materiële overschrijding van laatstgenoemde termijn heeft Opdrachtgever het recht op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 5. Mans is gerechtigd de zaken in gedeelten af te leveren. Indien zaken in gedeelten worden afgeleverd is Mans gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever nadat Mans hem hiervan in kennis heeft gesteld. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 7. Komen Mans en Opdrachtgever bezorging overeen, dan heeft Mans het recht om de kosten van bezorging afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Indien Mans gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Mans ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6 – Retournering

 1. Opdrachtgever dient het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurperiode. De Opdrachtgever dient het gehuurde gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld te retourneren. Indien niet wordt voldaan aan het vorenstaande wordt extra arbeidstijd in rekening gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever het gehuurde retourneert zoals bepaald in artikel 4 lid 3 sub a dan draagt Opdrachtgever het risico dat het gehuurde zorgvuldig geladen en getransporteerd wordt.
 3. Na retournering zoals bepaald in artikel 4 lid 3 wordt het gehuurde gecontroleerd door Mans. Indien de Opdrachtgever bij de controle aanwezig wil zijn, dient Opdrachtgever dit schriftelijk voorafgaand aan retournering bekend te maken aan Mans.
 4. Indien bij controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Bij deze melding wordt een termijn gesteld waarbinnen het gehuurde voor de Opdrachtgever ter beschikking wordt gehouden ten behoeve van een expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de Opdrachtgever doorbelast. Indien geen expertise plaatsvindt, is de schadevaststelling door Mans bindend.
 5. Indien Opdrachtgever het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet heeft geretourneerd is hij in verzuim en zal Opdrachtgever de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd zijn, vermeerderd met 10%.

Artikel 7 – Reclame

 1. Opdrachtgever zal op het tijdstip van afname de zaken omgaand inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien Opdrachtgever niet binnen 24 uur na afname schriftelijk de gebreken heeft gemeld aan Mans.
 2. Niet uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken dienen binnen 48 uur na ontdekking hiervan schriftelijk gemeld te worden aan Mans.
 3. Reclames geven Opdrachtgever niet het recht betaling op te schorten. Reclames geven evenmin recht op vergoeding van gevolgschade. Indien er gebreken aan het geleverde / gehuurde product worden geconstateerd en deze worden tijdig – conform de in dit artikel genoemde termijnen – aan Mans gemeld door Opdrachtgever, dan heeft Opdrachtgever uitsluitend recht op vervanging van het product.

Artikel 8 – Huurprijzen

 1. Voor het gehuurde gelden de volgende bepalingen ten aanzien van de huurprijzen: dagprijzen zijn gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 24 uur; weekprijzen zijn gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 168 uur; weekendprijzen zijn gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 72 uur (vrijdag tot en met maandag).
 2. Voor een huurperiode van langer dan vier weken geldt een huurprijs op aanvraag.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag dient op de door Mans aan te geven wijze te geschieden: terstond bij aflevering van het gekochte aan Opdrachtgever; terstond na retournering van het gehuurde aan Opdrachtgever; 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand, en tevens alle op de inning van deze vordering vallende daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten.
 3. Mans is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
 4. Verrekening met enige vordering op Mans is uitgesloten.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Mans op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade, verlies, diefstal van het gehuurde.
 2. Opdrachtgever zal schade aan het gehuurde, veroorzaakt in de huurperiode, terstond na ontdekking aan Mans melden.
 3. In geval van diefstal of (economische) total loss van het gehuurde zal Opdrachtgever de schade aan Mans vergoeden tegen de nieuwwaarde.
 4. In geval het gehuurde vermist is en op een later tijdstip alsnog wordt geretourneerd zal Opdrachtgever de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd zijn.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk, ongeacht of hij schuld heeft aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar maken van het gehuurde.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Mans is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Mans gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: onvolledige, niet tijdige of niet nakoming door leveranciers van hun verplichtingen jegens Mans, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade.
 2. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Mans is tevens niet toerekenbaar indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mans zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
 4. Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is Mans bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het gekochte blijft eigendom van Mans totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Mans gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: de tegenprestaties met betrekking tot het gekochte zelf; eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Opdrachtgever van deze overeenkomst(en).
 2. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Mans, ongeacht de duur van de overeenkomst. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij Opdrachtgever blijft. De Opdrachtgever is niet gerechtigd het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Mans gerechtigd de zaken waarop het in lid 1 dan wel lid 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever of derden die de zaken voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Mans zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 13 – Garanties

 1. Mans staat er voor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. De in lid 1 genoemde garantie geldt niet wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever of wanneer Opdrachtgever wijziging aan de zaak heeft aangebracht of de zaak heeft aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Mans is enkel en alleen aansprakelijk voor directe zaakschade en letselschade aan zaken en personen van Opdrachtgever, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de zaken of door opzet of grove schuld van Mans.
 2. De aansprakelijkheid van Mans zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte voor de betreffende levering.
 3. Opdrachtgever is gehouden Mans te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
 4. Mans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 15 – Auteursrecht

 1. De website verfsma.nl is auteursrechtelijk beschermd met Copyright. Alle informatie op de website www.verfsma.nl bestaande uit onder meer foto’s, logo’s, opmaak, lay-out, tekst mag op geen enkele wijze gekopieerd, verveelvoudigd, gepubliceerd, afgedrukt, opgeslagen of verzonden worden dan wel op enigerlei andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van Mans.
 2. Het gebruik c.q. misbruik door Opdrachtgever van enige informatie anders dan waarvoor zij is bedoeld of waarvoor Opdrachtgever van Mans toestemming heeft is strafbaar. Mans houdt zich het recht voor de schade die hij heeft geleden wegens gebruik c.q. misbruik van de informatie op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

Mans is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Mans na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mans kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mans op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, indien Mans de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien Mans overgaat tot opschorting of ontbinding, is Mans op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Roermond.